#zostańwdomu - 09.04.2020 r.

09 kwietnia, 2020

Witam Państwa serdecznie!

Tematem naszego spotkania  jest DZIĘKUJĘ PANU JEZUSOWI ZA TO, ŻE POZOSTAŁ WŚRÓD NAS – WIELKI CZWARTEK.

Witam Was serdecznie 🙂

Na początku sami powiedźcie modlitwę do Anioła Stróża.

Teraz spróbujcie odpowiedzieć  na kilka pytań:

– Jak mieszkańcy Jerozolimy witali Jezusa?

– Jak nazywa się niedziela, kiedy wspominamy to wydarzenie?

– Jaki tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa?

W Wielkim Tygodniu wspominamy bardzo ważne wydarzenia. Dni, w czasie których je przeżywamy, nazywamy wielkimi. Dziś powiemy o wydarzeniu, którego dokonał Pan Jezus w Wielki Czwartek.

Dzień przed swoją męką i śmiercią na krzyżu Pan Jezus polecił uczniom przygotować świąteczną wieczerzę, tzn. kolację. Apostołowie przygotowali ją w pomieszczeniu, które nazwane było Wieczernik.

Kiedy wszyscy apostołowie zgromadzili się przy stole, Jezus wziął chleb, podał go uczniom, mówiąc:

Teraz usiądźcie ładnie i Rodzice Wam przeczytają fragment Pisma Świętego:

„ Kiedy wszyscy apostołowie zgromadzili się przy stole, Jezus wziął chleb podał go uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i podał go, mówiąc:

„Pijcie z niego, bo to jest Krew moja (…). To czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26,26-28).

– Kiedy Pan Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę?

– Co Pan Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy?

– Co Pan Jezus powiedział uczniom, podając im chleb i wino?

Jezus z miłości pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. To przemienione Cia­ło Pana Jezusa nazywamy Najświętszym Sakramentem.

W czasie Mszy świętej Jezus gromadzi nas, jak Apostołów w Wie­czerniku.

– Przez kogo Pan Jezus obecnie wypowiada słowa i wykonuje gesty, które miały miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy? (przez kapłana sprawującego Mszę św.)

Każda Msza święta jest pamiątką tego ważnego wydarzenia, ale w sposób szczególny przypomina nam o tym Wielki Czwartek. W tym dniu wieczorem odprawiana jest Msza święta zwana Mszą Wie­czerzy Pańskiej, przypominająca wieczerzę Jezusa z uczniami.

Nauka piosenki „Idzie mój Pan”

Kolejne nasze spotkanie – Z MIŁOŚCI DO NAS PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU – WIELKI PIĄTEK

Na początku sami powiedzcie modlitwę do Anioła Stróża.

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus udał się do Ogrodu Oliwnego, tam został zatrzymany przez żołnierzy i zaprowadzony na sąd. W cza­sie przesłuchania Pan Jezus wyznał, że jest Synem Bożym i Królem. Niewinny Jezus został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie.

Pamiętacie Drogę krzyżową Pana Jezusa – miała ona miejsce w Wielki Piątek. Posłuchajcie teraz w skupieniu dwóch fragmentów z Pisma Świętego:

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miej­scem Czaszki, które (…) nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano” (J 19,17-18).

„A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z poda­niem Jego winy, tak ułożony: <Król Żydowski>” (Mk 15,25-26).

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania:

– Gdzie Pan Jezus został ukrzyżowany?

– O której godzinie ukrzyżowano Pana Jezusa?

– Jaki napis widniał na krzyżu?

Pan Jezus kocha każdego tak bardzo, że umarł za nas na krzyżu. Został ukrzyżowany w piątek na górze Golgocie, umarł o trzeciej go­dzinie po południu.

W Wielki Piątek w sposób szczególny przypominamy to wydarze­nie i przychodzimy do kościoła na specjalne nabożeństwo, w czasie którego całujemy i adorujemy krzyż. Adorować to znaczy oddawać cześć ukrzyżowanemu Jezusowi. Krzyż jest symbolem naszej wiary i wyrazem miłości Chrystusa do nas. Jest to jedyny dzień w roku, w którym żaden kapłan, nawet papież, nie sprawuje Mszy świętej.

Przyjaciele Jezusa zatroszczyli się o to, by pochować Go w grobie. Ciało zmarłego owinięto w długie płótno i ułożono na kamiennej pły­cie. Wejście do grobu zamknięto wielkim kamieniem.

Posłuchajcie uważnie fragmentu z Pisma Świętego:

„Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, (…) poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem (…). Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna (…). A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowa­no, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, (…) złożono Jezusa” (J 19,38-42).

– Kto przyszedł do Piłata?

– Kim był Józef?

– O co Józef poprosił Piłata?

– Co Józef zrobił z ciałem Jezusa?

Grób, w którym złożono ciało Jezusa należał do Józefa z Aryma­tei. Grób ten istnieje do dzisiaj w Jerozolimie. Piłat nakazał swoim żołnierzom trzymać straż przy grobie Pana Jezusa, gdyż donieśli mu, że Pan Jezus zapowiedział swoje zmartwychwstanie, tzn. żywy wsta­nie z grobu. Żołnierze trzymali wartę i nikomu nie pozwalali zbliżyć się do grobu.

Na pamiątkę tego, że Pan Jezus trzy dni leżał w grobie, przygoto­wujemy w kościołach grób Pana Jezusa.

Proszę narysować krzyż.

Link do puzzli – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Bardzo dziękuję za spotkanie!!!

351

Powered by moviekillers.com themekiller.com watchanimeonline.co